วิสัยทัศน์ พันธกิจ

        วิสัยทัศน์ :     จัดการศึกษาพัฒนา ครู  นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ  รักการอ่าน  อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมดี  สื่อเทคโนโลยีทันสมัย ใช้คุณธรรมนำความรู้ สู่มาตรฐาน ประสานความร่วมมือยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียง

        พันธกิจ    

      1. จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                         2. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาคารสถานที่  แหล่งเรียนรู้

               และการจัดการศึกษา

                        3. จัดหาและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเพียงพอ  ครูใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย

                         4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง

                        5. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนรักการอ่าน

                         6. ดำเนินการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง

                         7. ดำเนินการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

                         8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้ได้มาตรฐาน

                         9. ปฏิบัติงานตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   

Comments