ข้อมูลทั่วไป&บุคลากร

ข้อมูลทั่วไป

           -    ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านท่าดีหมี  ที่ตั้งหมู่ที่  4  ตำบลปากตม  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  รหัสไปรษณีย์  42110  

                โทรศัพท์  0-4287-0150  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เนื้อที่  28  ไร่  330  ตารางวา    

           -    เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

           -    มีเขตพื้นที่บริการ  1  หมู่บ้าน  คือ  บ้านท่าดีหมี  หมู่ที่  4 

ข้อมูลด้านการบริหาร

           -    ผู้บริหาร นายสุรชาติ  จันปัดถา  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่ -

            -    ประวัติโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                   โรงเรียนบ้านท่าดีหมีเดิมชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลปากตม  หมู่ที่ 2”   (บ้านท่าดีหมี)  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1  พฤษภาคม         .2482  โดยนายโคว้  พรหมจักร  นายไตร  พรหมสาส์น   นายเมธา  จันทนา    การจัดการศึกษาครั้งแรกใช้ศาลาวัดจอมมณีบ้านท่าดีหมี  เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน  โดยมี นายโคว้  พรหมจักร  รักษาการตำแหน่งครูใหญ่

                  ปี พ.. 2485  ทางราชการได้เปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่  โดยยุบตำบลปากตมไปขึ้นกับตำบลเชียงคานโรงเรียนจึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  โรงเรียนประชาบาลตำบลนาซ่าว”  (บ้านนาบอน)

                   ปี พ.2490  ทางราชการได้แบ่งการปกครองใหม่โดยโอนหมู่บ้านท่าดีหมีมาขึ้นกับตำบลปากตมเหมือนเดิม  โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น   โรงเรียนบ้านท่าดีหมี

                   ปี พ.2508  โรงเรียนบ้านท่าดีหมี  ย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอนจากวัดจอมมณีมายังโรงเรียนบ้านท่าดีหมี  ตำบลปากตม   อำเภอเชียงคานที่ตั้งในปัจจุบัน

                   ปัจจุบันโรงเรียนบ้านท่าดีหมี  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีห้องเรียน  8  ห้องเรียน  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด   32  คน   มีข้าราชการครู  2  คน  ชาย  1  คน  หญิง  1  คน  พนักงานบริการ  1  คน  ธุรการ  1  คน  พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ  1  คน  ครูอนุบาล  1  คน  ตั้งอยู่หมู่ที่  4  ตำบลปากตม  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  รหัสไปรษณีย์  42110  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย   เขต  1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

                   ชื่อโรงเรียนภาษาไทย        :       โรงเรียนบ้านท่าดีหมี                          

                   ชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษ    :      TADEEMEE  SCHOOL 

                   อักษรย่อของโรงเรียน           :    ท.ม.    

                   สัญญาลักษณ์ประจำโรงเรียน    :      ต้นดีหมี  

                   สี­ประจำโรงเรียน                    :         ขาว -  แดง 

ปรัชญาของโรงเรียน  :      จัดการศึกษาโดยยึดหลักครบถ้วนสมบูรณ์ ให้มีความเป็นไทย ความเสมอภาค  การมีส่วนร่วม และหลักแห่งการศึกษา  จะส่งผลให้เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  เด็กเป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุขครูมีคุณธรรมจริยธรรม จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมมาภิบาล  โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

Comments